miercuri, 2 aprilie 2008

Zicu A. Araia(1877-1949)

Calea

Ascâpăm di iara greauă,
Sus tu munts nu-armasi neauă.
Cresc lilici tindilina,
Ies armânjili Samarina.

Ncarcâ casili pi cârvani,
Cailji tuts imnă rivane,
Un spri un,ti ljia haraua
Mor cu elji tută dunjiaua.

Cilnicadzlji trag năinti
Si-află loc musheat,cum prindi,
Tra s-nu-lji află vârnu-arău
Pristi noaptea-al Dumnidzău.

Di pri calji dipun hârăili,
Ia, că-ndreapsiră sh-purăvili.
Soarili-ascăpită;si-aproaki,
Tută lumea-i tu cunaki.

Featili cu bucla-n mănă
S-duc s-ljea apă la făntănă,
S-duc bârbats shi s-duc ficiori
S-mulgă oili plicători.

Tuts durnjiră.Easti noapti.
Mashi un cloput di oi bati.
Poati domnu-su li-adună
S-doarmă tuti dipriună.

Cărvănarlji gresc dadoara.
Trâ-ncârcari vini oara.
Ncarcă calji tuts ca ieri,
Gionlji armânji fărâ kideri!

Elji tut fug nă sâptâmână,
Gioni cu feati s-tsăn di mănă,
Calea tută imnă sh-căntă,
Canda-i Pashti, canda-i numtă...

Cum di mira nu n-alasă
S-njiardzim tu loc-nă acasă,
Tra s-bânăm ca tuts armânljii,
S-murim sh-noi ca tuts pâpânjli?

Niciun comentariu: