luni, 7 aprilie 2008

Costa Guli

Aclo


Aclo, iu tserlu shi-ari cu loclu-andâmâsita
Iar soarili t-ună-amari di focu âshi kiari torlu,
Aclo, iu.i caplu sh-nitsi nu easti bitisita,
I sinur nău.Aclotsi, pi scamnu sta Nizborlu.

Aclo, iu tserlu ncljidi a ocljilor videari
Sh-anangâsea nu treatsi didinindi di citie,
Aclo, iu s-dânâseashti a vimtului puteari,
I altu nomu.Aclotsi-i irini shi-armunie.

Aclo, iu tserlu mpadi dipuni sh-bashi loclu
Sh-tu malamă di piri anoatâ-ascâpitatlu,
Aclo, iu-i isihie sh-tâtserli-ascundu-agioclu,

I altu locu.Aclotsi, tacu plângul shi uhtatlu,
Sh-nu poati mintea s-treacă di sinurljilji di focu:
Aclo, umutea nji-easti ta s-ni-aflu shi-eu un locu.Nimintimenă inimă


Tsi inimă nimintimenă am!
Nu va s-akicâsească nica glara,
Că tora cându mini dipun scara
Nu-i ca atumtsea cându u-alinam.

Di câti ori nu u-acâtsai, di cara
Tricurâ anilji, cum s-hârsea, sh-u-avdzam
Cum bati ayonea cându diznjirdam
Cu oclji vârnâ mushuteatsâ iara.

Ea nu mutreashti câ la tâmpli-am neauă
Sh-pirifan câ nu imnu ca tu njeată,
Ma va aleapta-a vreariljei mâiauă

Cu proaspita-lji anjiurizmă s-mi mbeată.
Nimintimenă inimă tsi eshti,
Câ tse nu ai nâieti s-ausheshti?

Niciun comentariu: