joi, 3 aprilie 2008

Constantin Colimitra

Erats


Erats, cându bânats,
Pârintsâ alâvdats,
Di tuts, e, di tuts
Pârintsâlji-a mei vruts!
O, tate, analtu,
Ca tini, vârâ altu
Tu sinurù aua!
Vahi apa durnjea
Ma tini, shtiu. Nu!
Lãi tate, cât-iu,
Ntrebù: Boia ts-u portsâ?

- Tu lumea di mortsâ!

O, dadâ livendâ;
Nâ vearâ, nâ tendâ
Scuteai dit arâzboiù
Sh-multi-alti, ti noi!
Lea dadâ, sâ shtiu:
Cât-iu, lea, cât-iu
Buneatsa ts-u portsâ?
-Tu lumea di mortsâ!


Stăi ndrept


Stăi ndrept,analtsă frămtea,sh-fă percea din nă parti,
Cum featsiră păpănjii ahăti njii di anji.
Sâ shtii lumea tutâ: shi oaspitsi shi dushmanji
Că Fara-a tauă sh-Limba,surări sănt făr di moarti!

Stăi ndrept,analtsă frămtea shi scoati-u tu lunjină,
Ni frică,ni-arusheni! Ca tini vedz văr alt?
Pâstreadzâ-tsi pirifanjia căt muntili di analt
Ca spots sâ spunji di-apoia: furtuna poati s-yină!

Cu mintea la giuneatsa păpănjilor tsi bânară
Ca vulturiljii, dip libri sh-cu keptu ca di her.
Păpănjii tsi dit etă shi stealili dit tser
Va s-li-angană c-un shuir s-li facă njiali-ambară,

Ascultă tsi va s-dzăcâ a Limbljei Dimândari
Tsi vini di diparti ca apa di fântănji
Shi ia-u s-ti cumănits, va facâ s-arâmănji
Cu iea pân la moarti! Ascultâ sh-nu ti-aspari!

Alasâ s-dzăcâ tsi va xenlu, alasă-l ca s-alatră,
Curată tsăni-ts limba sh-mushată cum u-aflashi!
D-apoia s-ai tu minti fumealjiei s-u-alashi,
Cu iea s-căntâ, s-plăngâ di-avigâra di Vatră!

Niciun comentariu: