marți, 1 aprilie 2008

Atanasie Nasta

Antribare picurarească


Nă ljiartă - Doamne, aistâ -ntribare
Tsi nă cârti nă noapti-ntreagă-n yis:
Cănd aruiesc cupiile di njiljioare-
I ma mushat la tini-n paradis?

Nă avră cu anjiurizme ca di-nveaste ,
Ca nă harauă dultsi nă pitrunde -
Sh-birbilji căntă! O, Doamne,
Paradislu a tău ma că nu easte
Un tser ma limpid ca ună hăryie,
Surin cu izvuri sh-cupii di oi,
Cu munts analts , ca tru Machidunie -
Ahtare paradis nu e tră noi!


Tu apirită


Pădurli ninga suntu-mplini
Di avra anjiurismată
A noptsâljei di neadză veară!
Vulturlji,
Alghinili,
Frăndza-
Ashteaptă cu niarăvdari,
S-da cap pisti dzeani
Mushatili razi di soari…

Dit cuibari di ketsări,vulturlji
Sh-ascutură somnul dit peani!
Araua s-tukeashti pi frandză,
Acatsă si s-avdă
Nă jujureală di-alghini,
Njilioarilji s-dishteaptă tu mandră,
Sh-la soari, pi-aradha, si-nclină!


Lăi nior


-Lăi nior,di pisti munts,
Cai di tini i ma-n sus-
Cu furtunjili cănd ti alumts,
Ruzvuiti dit apus?

-Dorlu a omului, dit sin,
Zboairâ sh-manclo di tser-
Cama ântroară di-un shain(şoim),
Cu aripili di her!

Vrearea naparti di lună-
Zboairă tut cama naltă,
Mash cu vruta-lji sâ si-adună,-
Di pi nă steauă di altă,
Treatsi sh-di soari, diparti,
Ma-nclo sh-di laia moarti...
Niciun comentariu: