miercuri, 26 martie 2008

George Murnu(1868-1957)

Grailu armânescu

Grailu-a meu di mumă,grailu a meu di tată,
Vatra mea iu nji-ardu anjli tse-am bănată.

Grai picurărescu di păduri shi plaiuri,
Zbor tsi-avdzăi dit gura-a paplui shi-ali maiei,
Zbor di budză vrută,Dumnidzască njilă,
Njiurismă di frangă shi di trandafilă.

Lavă di căshare,boatse di călivă,
Suflă vindicare a ta dultsi livă.
Adiljat di moscu,duh di primuveară
Bana nji-u cutreamburi ca ună flueară
Tsi di dor pitrunde noaptea tu pundie,
Inima-nji ti cântă,mâna-nji tut ti scrie.

Stau,tsi-ascultu plângul,jalea shi niholu,
Ved ancrutsiljiată Soia-nji ca Hristolu
Shi mizi lji-si-avdi zborlu a tău dit gură.

Scumpa mea fântănă tsi anarga cură,
Măni,poati, măni,di dushmanji biută,
Va si-armănji tu etă, pondă shi tăcută.


Dor di Vruta

Nji-adunai tu xeane
Bair di mirdzeane,
Jarlu-nji dit cinushă,
Shi-ali pirushani
Feciu ună ghiurdani,
Stolismă di gushă.

Ună căti ună
Măna mea nji-adună
Steale după steale,
Hrisusite beale,
Tra s-lji-adar curună
S-u-ncurun cu eali,
Malmă tsi-asună
Tu cântărili a meali.

Tra si-nji vindic ponlu
Măyipsit di lună
Disvălii dit sprună
Foc di pirpirună
Shi-lji tsăsui zăvonlu,
Dorlu-nji tse ca yionlu
Noaptea dipriună
Suskiră sum lună.

Niciun comentariu: