miercuri, 26 martie 2008

Constantin Belimace(1848-1932)

Un căntic

Un căntic ca di jeali
Cântam nă oară eu
Shi dipuneam tu vali
Di tr-un lai munti greu.

Shi valea-nji turna grailu
Cu shcljimuri,suskiros,
Di-arăsuna tut plailu
Shi muntili jilos.

Iu hits,bre gionji cu-aname,
Fumelji di fărshirots?
Iu eshtsâ,armâname,
Shi grămusteanji,cu tots?

Armasiră cârărili
Ca pondi făr di voi
Shi s-dusiră fălcărili
Cu turmili di oi.

Di la câsheri fluiara
Ma nu si-avde prit munts,
Ni pravdă ca s-azgheară
Di jali him pitrumts.

Dimăndarea părintească


Părintesca dimândari
Nă spigiurâ cu foc mari
Frats di mumă shi di-un tată
Noi,Armănji di eta toată.

Di sum plocili di murmintsâ
Strigă a noshtsâ bunji părintsâ:
"Blâstem mari s-aibă-n casâ
Cari di limba lui si-alasâ.

Cari-shi lasâ limba lui
S-lu-ardă pira focului,
Si-s dirină yiu pri loc,
Si-lji si frigă limba-n foc.

El tu vatra-lji părintească
Fumealjia s-nu-sh hârâsească
Di fumelji curunji s-nu bashi,
Nat tu leagăn si nu-anfashi


Cari fudzi de-a lui mumă
Shi di părinteasca-lji numă,
Fugă-lji doara Domnului
Shi dultseamea somnului!"


Niciun comentariu: